Dataskyddspolicy

Västanvindens dataskyddsarbete

För att vi på Västanvinden ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla Företagsuppgifter/personuppgifter. Vi värnar om din och ditt företags integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar uppgifterna.

I vår dataskyddspolicy nedan beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem.

Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Kontakta oss för rättelse eller radering av dina företags-/personuppgifter.

Västanvindens dataskyddspolicy

På Västanvinden värnar vi om din och ditt företags integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder företagsuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”företags-/personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig och ditt företag. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av uppgifterna, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter. Västanvinden behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Företagsuppgifts-/Personuppgiftsansvarig

Företagsuppgiftsansvarig/personuppgiftsansvarig är Västanvinden i Landskrona AB, organisationsnummer 556628-8758, med adress Äskatorpsvägen 139, 261 92 Härslöv.

(För information om behandling av personuppgifter för dig som arbetar på Västanvinden hänvisar vi istället till Västanvinden i Landskrona ABs dataskyddspolicy för anställda respektive konsulter.)

Vilka företags-/personuppgifter behandlar Västanvinden?

Vilka företags-/personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. I tabellen nedan har vi beskrivit de vanligaste kategorierna av uppgifter vi behandlar. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners och leverantörer eller från allmänt tillgängliga register. Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker någon av våra webbplatser eller använder en mobilapplikation.

Västanvinden samlar inte in personuppgifter från barn.

Din roll

Exempel på personuppgifter vi behandlar

Fackbesökare på arrangemang ej öppna för allmänheten  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, intresseområden, köp- och besökshistorik, fakturainformation, dialoghistorik  
Deltagare i tävlingar och undersökningar, prenumeranter på nyhetsbrev  Namn, företag/organisation, kontaktuppgifter  
Samarbetspartner  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, dialoghistorik  
Leverantör  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik  
Journalist/Mediarepresentant  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, besökshistorik

Utöver exemplen ovan kan vi komma att samla in information om IP-adresser och vad du använder för slags enhet, till exempel när du besöker någon av våra webbplatser. Västanvindens webbplatser använder även så kallade cookies när du besöker våra webbplatser. Läs mer om hur Västanvinden hanterar cookies i slutet av detta dokument.

Dina företags-/personuppgifter kan också förekomma i olika typer av dataloggar som är nödvändiga för att flera av våra digitala system ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel gälla loggar över informationsåtkomst, in- och utgående e-mail eller telefonsamtal.

Det förekommer också att vi dokumenterar Västanvindens arrangemang med foto, video- eller ljudinspelningar, och dessa kan i vissa fall utgöra personuppgifter.

Observera att Västanvinden inte samlar in någon information om kontokortsbetalningar. Betalningsinformation hanteras av tredjepartsleverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen

Västanvinden behandlar företags/personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

• Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med våra återförsäljare och leverantörer.
• Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
• Fullfölja våra åtaganden som grossist
• Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgifter som Västanvinden gör kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:
Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal

Exempel: Om du önskar lägga en order hos Västanvinden måste vi få vissa företags-/personuppgifter från dig för att kunna leverera samt fakturera ordern.

Berättigat intresse
Exempel: Om du är yrkesverksam inom branscher som heminredning, handelsträdgårdar, blomsterbutik, gårdsbutik, presentbutik eller liknande, så kan Västanvinden komma att kontakta dig för att erbjuda dig att bli återförsäljare för våra produkter. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra produkter, väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring. Kontakta oss om du vill ha mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.

Samtycke
Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar, så frågar vi om du samtycker till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har Västanvinden ett berättigat intresse av att dokumentera vår verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton (”mässvimmel” eller ”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Rätten att använda foton där enskilda personer står i fokus regleras i separata avtal. Har du inte ett sådant avtal med Västanvinden, till exempel om du är besökare på ett av våra arrangemang, så ska vi vid fototillfället fråga om ditt samtycke innan vi får använda foto där du som person står i fokus. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.

Lagringstider och skyddsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi på Västanvinden ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter).

Vi lagrar dina företags-/personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Om inget annat har avtalats, och om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så gäller lagringstiderna nedan. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet nedan om ”Dina rättigheter”.

Yrkesverksamma

Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som besökare vid fackmässa eller i showroom eller annat arrangemang som inte är öppet för allmänheten, så kommer vi att spara dina uppgifter i fyra år efter din senaste aktivitet. Med ”aktivitet” menas att du till exempel registrerar dig för inlogg till vår webbshop, besökt oss eller lagt en order vi telefon eller fysisk säljare, deltar i en tävling, för en dialog med oss via e-mail eller telefon, eller klickar på en länk i ett av våra nyhetsbrev.

Framtida kontakter

Om vi ännu inte har varit i kontakt med dig, till exempel för att vi håller på att planera ett arrangemang tillsammans med en organisation där du är medlem och du därmed är en potentiell återförsäljare, så kommer vi att spara dina personuppgifter i högst ett år från det att vi samlat in dem.

Foto, video- och ljudinspelningar

Upptagningar som dokumenterar vår verksamhet kommer att sparas olika lång tid beroende på ändamålet. Är de av framtida historiskt intresse sparar vi dem så länge den tekniska livslängden medger.

Överföring av personuppgifter till andra

Västanvinden säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter

Exempel: Västanvinden kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Annat bolag i koncernen

Exempel: Om Västanvinden bildar dotterbolag så kan detta bolag komma att behandla dina personuppgifter. För de fall insamling av personuppgifter har skett enligt denna dataskyddspolicy gäller motsvarande skyddsnivå även i det andra bolaget.

Annan personuppgiftsansvarig (med Västanvinden som samarbetspartner)

Exempel: Om Västanvinden genomför ett arrangemang i samarbete med en annan verksamhet, till exempel en branschorganisation, så kan både Västanvinden och branschorganisationen komma att ha tillgång till dina personuppgifter. Båda verksamheterna är då personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

Annan personuppgiftsansvarig (med Västanvinden som personuppgiftsbiträde)

Exempel: Om Västanvinden genomför ett uppdrag av en annan verksamhet, så kommer Västanvinden i egenskap av personuppgiftsbiträde att behandla personuppgifter på denna verksamhets vägnar. I detta fall är det den andra verksamheten som är personuppgiftsansvarig. Vi ingår i sådant fall ett personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt framgår vilken personuppgiftsbehandling som Västanvinden får utföra och hur länge.

Personuppgiftsbiträde (med Västanvinden som personuppgiftsansvarig)

Exempel: Om Västanvinden anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster åt oss – till exempel transporter, telemarketing eller drift av IT-system – så kan detta innebära antingen att den verksamheten samlar in personuppgifter åt oss, eller så behöver de tillgång till företags-/personuppgifter som Västanvinden har samlat in. I detta fall är vi uppgiftsansvariga och den andra verksamheten är biträde. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Västanvindens grundprincip är att vi inte överför personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES. Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 i GDPR.

Länkar i Västanvindens digitala kanaler

Det kan förekomma länkar i Västanvindens digitala kanaler (till exempel på våra webbplatser) som leder till andra digitala kanaler som omfattas av andra regler för dataskydd än vad som anges här. Västanvinden ansvarar i dessa fall inte för information eller behandling som genomförs i en annan verksamhets digitala kanal.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Västanvinden. Vill du utöva dessa rättigheter ber vi dig skicka ett brev till:

Västanvinden i Landskrona AB
Att: Dataskydd
Äskatorpsvägen 139
261 92 Härslöv

Vi besvarar ditt brev inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet. För att skydda dig och dina företags-/personuppgifter kommer Västanvinden inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.

För samtliga rättigheter nedan gäller att du, om du vill, kan begära att vi ska utsträcka din begäran även till våra samarbetspartners, om vi har delat med oss av dina uppgifter till några sådana.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse på om Västanvinden behandlar dina företags-/personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de flesta av Västanvindens system fungerar e-mailadressen som identifikator, och vi kommer därför normalt att leverera kopian på uppgifterna digitalt till din e-mailadress.

Rätt till rättelse

Västanvinden strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet

Om du vill få ut dina personuppgifter från Västanvinden för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.

Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som Västanvinden behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina uppgifter. Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana uppgifter som du har lämnat själv.

Rätt till begränsning av behandling

Om du vill att Västanvinden ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)

Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina företags-/personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa, detta under förutsättning att du inte har några obetalda fakturor hos Västanvinden. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig och ditt företag. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail, och därefter raderar vi även det skickade mailet.

Om du tycker att vi har gjort fel

Om du anser att Västanvinden behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Cookies

Västanvindens webbsida använder sig, som de flesta andra webbsidor, av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida.

Våra cookies hjälper oss att:

  • Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig.
  • Sparar dina inställningar från ena besöket till nästa.
  • Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.
  • Möjliggöra att du enkelt kan sprida innehåll vidare i sociala nätverkv såsom Facebook och Twitter.
  • Ge dig relevant information på vår egen och andras webbsidor.
  • Samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi använder inte cookies till att:

  • Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke.
  • Samla in någon som helst känslig information.
  • Skicka vidare personlig information till tredje part.

Tillåtelse att använda cookies

Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår webbsida.

Stänga av cookies

Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Vi kan dock inte garantera att webbsidan då fungerar tillfredsställande. Dessa kan stängas av genom att anpassa din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur detta görs varierar något mellan olika webbläsare och versioner av webbläsare men finns beskrivet om du söker i din specifika webbläsares hjälpsida. Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbsida.